หน้าหลัก/HOME   |     กระทรวงศึกษาธิการ    |   สพฐ.   |    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา    |    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  |    รักษ์สุขภาพ    |  ครูพรพิไล   |   ครูวรวรรณ     |  บุคลากรกลุ่มสาระ

เว็บที่น่าสนใจ  |  หลักสูตรที่เปิดสอน  | นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ข้อมูลสารสนเทศ |ครูเครือข่าย  | ครูสมจิตต์  |   คุณครูกิตติยา |คุณครูกาญจนา  |
...
 
..
 

คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้
เรื่อง  
การอ่านวรรณคดีอย่างมีวิจารณญาณ

 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕

คำชี้แจง       ใช้สื่อประกอบการสอนตามขั้นตอนที่แนะนำและดำเนินการสอนในแต่ละบท ตามแผนการจัดการเรียนรู้
                  ที่สร้างประกอบการใช้สื่อการสอนชุดนี้
๑.   สื่อประกอบการสอน การอ่านวรรณคดีอย่างมีวิจารณญาณเล่มนี้เป็นเล่มที่ ๑  ประกอบด้วยเนื้อหา  ๒  หน่วย 
ดังนี้                                                                                           
                   หน่วยที่  ๑   ทบทวนเบื้องต้น
                    หน่วยที่ ๒   สู่ถนนวรรณลักษณ์
๒.    ใชสื่อประกอบการสอนฉบับนี้สำหรับการสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
๓.    ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน   ๒๐ ข้อ   โดยใช้เวลาในชั่วโมงแรกของการสอน
๔.   ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนได้ทราบพื้นฐานความรู้การอ่านวรรณคดีอย่างมีวิจารณญาณ
        เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน      

         (โดยแจ้งในชั่วโมงเรียนถัดไปหรือนำผลการสอบติดไว้ที่ป้ายนิเทศในห้องเรียน)
๕.   ครูดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
๖.   ในช่วงที่นักเรียนศึกษาเนื้อหา ครูคอยให้คำแนะนำ  ชี้แนะ และอธิบายหากนักเรียน  ยังไม่เข้าใจ   
       โดยจะให้ศึกษาเดี่ยวหรือศึกษาเป็นกลุ่มได้ตามความเหมาะสม
๗.    ในการเรียนแต่ละหน่วย  นักเรียนต้องทำกิจกรรมทุกกิจกรรมหลังจากได้เรียนรู้เนื้อหาเข้าใจแล้ว   
         เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการคิดของตนเอง
๘.    หากนักเรียนไม่เข้าใจ มีข้อสงสัย  ให้ปรึกษาครูผู้สอนหรือสอบถามปัญหาต่างๆได้กับครูผู้สอนโดยตรง
๙.     ครูต้องแจ้งนักเรียนให้รักษาคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้มั่น  ห้ามเปิดดูเฉลยก่อน   เพื่อการพัฒนาตนเอง 
        ในเรื่องการอ่านวรรณคดีอย่างมีวิจารณญาณเป็นไปอย่างเที่ยงตรง


 
..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 webmaster  :   pornpilai  khongmeesap     :     ครูพรพิไล   คงมีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
e-mail webmaster : pornpilai_k@hotmail.com   ,  kongpilai@hotmail.com