กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ 

บทที่ ๑
การอ่านจับใจความสำคัญ

ใจความสำคัญของเรื่อง คือ ข้อความที่มีสาระคลุมข้อความอื่นๆ ในย่อหน้านั้น           หรือเรื่องนั้นทั้งหมดข้อความอื่นๆ เป็นเพียงส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น  ข้อความหนึ่ง        หรือตอนหนึ่งจะมีใจความสำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว นอกนั้นเป็นใจความรอง คำว่าใจความสำคัญนี้ ผู้รู้ได้เรียกไว้เป็นหลายอย่าง เช่น ข้อคิดสำคัญของเรื่อง แก่นของเรื่อง หรือ ความคิดหลัก แต่ไม่ว่าจะเรียกในลักษณะใด  ใจความสำคัญก็คือสิ่งที่เป็นสาระที่สำคัญที่สุดของเรื่องนั่นเอง                            ใจความสำคัญส่วนมากจะมีลักษณะเป็นประโยค ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของย่อหน้าก็ได้   จุดที่พบใจความสำคัญของเรื่องในแต่ละย่อหน้ามากที่สุดคือ ประโยคที่อยู่ตอนต้นย่อหน้า  เพราะผู้เขียนมักบอกประเด็นสำคัญไว้ก่อนแล้วจึงขยายรายละเอียดให้ชัดเจน รองลงมาคือประโยคตอนท้ายย่อหน้า โดยผู้เขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นย่อยก่อนแล้วจึงสรุปด้วยประโยคที่เป็นประเด็นไว้ภายหลัง สำหรับจุดที่พบใจความสำคัญยากขึ้นก็คือ ประโยคตอนกลางย่อหน้า  ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้ความสังเกตและพิจารณาให้ดี ส่วนจุดที่หาใจความสำคัญยากที่สุดคือย่อหน้าที่ไม่มีประโยคใจความสำคัญปรากฏชัดเจน อาจมีประโยคหรืออาจอยู่รวมๆกัน ในย่อหน้าก็ได้ ซึ่งผู้อ่านจะต้องสรุป  ออกมาเอง 

วิธีการอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความสำคัญให้บรรลุจุดประสงค์มีแนวทางในการอ่านดังนี้
๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านไห้ชัดเจน  เช่น  อ่านเพื่อการค้นคว้าหาความรู้
อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน หรืออ่านเพื่อบอกเจตนาของผู้เขียนเพราะจะเป็นแนวทาง
กำหนดการอ่านได้อย่างเหมาะสมและจับใจความหรือคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
๒. สำรวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆ เช่น ชื่อเรื่อง คำนำ สารบัญ คำชี้แจง การใช้หนังสือ  ภาคผนวก ฯลฯ  เพราะส่วนประกอบของหนังสือจะทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสือที่อ่านได้กว้างขวางและรวดเร็ว
๓. ทำความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าประเภทใด เช่น สารคดี ตำรา บทความ ฯลฯ   ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางอ่านจับใจความสำคัญได้ง่าย
๔. ใช้ความสามารถทางภาษาในด้านการแปลความหมายของคำ ประโยค และข้อความต่างๆ อย่างถูกต้องรวดเร็ว

                    ๕.ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  มาประกอบจะช่วยให้เข้าใจ          และจับใจความที่อ่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

 

อ่านต่อ