หน้าหลัก/HOME   |     หน้าแรกครูสมจิตต์

...
 
..
 

เนื้อหาหน่วยที่ ๑ ควรรู้ในเบื้องต้น

หน่วยที่ ๑    เป็นการทบทวนความรู้ที่นักเรียนควรรู้
ในเรื่องของการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม

 
 


ความหมายของการอ่าน

               การอ่านเป็นกระบวนการพัฒนาทักษะ  การรับรู้ความหมายของคำ  สัญลักษณ์  ความรู้  ความคิด  ความรู้สึกและจินตนาการของผู้เขียน
  โดยสิ่งสำคัญคือความเข้าใจในการอ่าน
              พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ (๒๕๔๖: ๑๓๖๔)  ให้ความหมายของคำว่า “อ่าน” ไว้ว่า ว่าตามตัวหนังสือ
  ถ้าออกเสียงด้วยเรียกว่าอ่านออกเสียง  ถ้าไม่ออกเสียงเรียกว่า อ่านในใจ สังเกตหรือพิจารณาดูให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก  อ่านใจ....
  ศิริพร ลิมตระการ (๒๕๔๓ : ๕) ได้กล่าวว่าการอ่านคือ กระบวนการแห่งความคิด  ในการรับสารเข้าในขณะที่อ่านสมองของผู้อ่านจะต้องคิดตาม 
  ผู้เขียนหรือตีความข้อความที่อ่าน ไปด้วยตลอดเวลา  ผู้อ่านที่ดีนั้นจะต้องเข้าใจข้อความที่ตนอ่านได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
              สุพรรณี วราทร (๒๕๔๕: ๑๓) ได้อธิบายความหมายของการอ่านโดยสังเขปเปรียบเทียบการอ่านกับกระบวนการถอดรหัส   
  เป็นปฏิกิริยาอันเป็นผลจากการเห็นสัญลักษณ์ หรือข้อความ การอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะทางความคิด เป็นกระบวนการทางสมองที่ซับซ้อน
ประกอบด้วยการเห็นและรับรู้ข้อความ (word perception) การเข้าใจ (apprehention) และการแปลความหมาย (interpretation)
               บรรพต  ศิริชัย (๒๕๔๗ : ๒) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการทางความคิดในการรับสาร  ขณะที่อ่านสมองของผู้อ่านจะต้องแปลความหมาย   ตีความข้อความหรือเรื่องราวที่อ่านไปด้วยตลอดเวลา  ในระหว่างที่ผู้อ่านกำลังอ่านหนังสืออยู่นั้น จะต้องใช้กลวิธีหลาย ๆ อย่าง เพื่อช่วยให้เข้าใจ
เรื่องราวได้เร็วขึ้นได้แก่ ความรู้เดิมในคำศัพท์  เพื่อใช้อธิบายความหมาย แปลความ ตีความ และขยายความจากเรื่องที่อ่านได้  นอกจากนี้ผู้อ่านจะต้องมีความคิดเชิงวิจารณ์ และสร้างสรรค์  สามารถพิจารณาเหตุผลจากข้อความที่อ่าน  เข้าใจความคิดหรือความมุ่งหมายของผู้เขียน รวบรวมความคิดที่ได้จากการอ่าน   แล้วนำไปประสานกับประสบการณ์เดิมของตนเป็นความคิดใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
                  สรุปว่า  การอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดในการรับสาร เป็นพฤติกรรมทางการใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นการแปลความหมาย
ของตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพที่ได้ดูออกมาเป็นถ้อยคำและความคิด  ทำความเข้าใจสิ่งที่อ่านแล้วนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเอง   ทั้งด้านสติปัญญา สังคมและอารมณ์

 
..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 webmaster  :   pornpilai  khongmeesap     :     ครูพรพิไล   คงมีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
e-mail webmaster : pornpilai_k@hotmail.com   ,  kongpilai@hotmail.com